შენი პირადი მონაცემების დაცულობა

აიღე სესხი

monacemebi daculia

არასაბანკო სესხი, სისწრაფისა და მოხერხებულობის გარდა უსაფრთხოებით და მონაცემების დაცულობითაც გამოირჩევა. ამ უსაფრთხოების განმაპირობებელი კი რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობაა, რომელიც ყოველთვის ორივე მხარეს ეკისრება თანაბრად. პასუხისმგებლობა, რომელიც მოიცავს ნდობაზე დამყარებულ  ურთიერთობას – უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ყველა საქმიანობაში.

სწრაფი ონლაინ სესხი გიცავს კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, ისეთი მონაცემები, როგორიცაა სახელი, გვარი, საკონტაქტო და პირადობის დამადასტურებელი საბუთების, დამსაქმებელის და საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები – საიმედოდ დაცულია სესხის გამცემი კომპანიის მიერ. მათი არალეგიტიმური ცვლილება, გამოყენება ან არაავტორიზებ ული წვდომა გამორიცხულია და ისჯება კანონით.

მნიშვნელოვანია ის პასუხისმგებლობა რომელიც გვაკისრია, და ის ვალდებულება რომელსაც მსესხებელი თავის თავზე იღებს. შესაბამისად მისი მონაცემები და კონფიდენციალურობა არ ცდება ჩვენს ბაზას, იგი იცავს მას და განსაზღვრავს მხოლოდ იმ ურთიერთობას, რომელიც აგებულია ურთიერთპატივისცემითა და თანადგომით. ნდობის გარეშე ხომ ყველა ურთიერთობა ფუჭია?!

არასაბანკო კრედიტის სანდოობა ფაქტებითაა განპირობებული, შესაბამისად დანამდვილებით შეიძლება ჩაითვალოს რომ, ერთმანეთის მიმართ გამოცხადებული ნდობა ძლიერი და ხანგრძლივია.

გაკეთე კომენტარი