ეს ცოტა ხანი გაგრძელდება
მიმდინარეობს განაცხადის განხილვა

წესები და პირობები

აიღე სესხი

გვერდი www.credy.ge (შემდეგ სახელით “გვერდი”) სს “ტრაფიკ კონტროლი”-ს საკუთრება (რეგისტრაციის ნომერი 132329, მისამართი: Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Geneva, ტელეფონი: +44 2032 873 037) (შემდეგ როგორც ტკ)

გვერდი აგროვებს შეთავაზებებს სხვა საფინანსო  კომპანიების პროდუქტების შესახებ, კერძოდ  სწრაფი სესხების მომსახურების შესახებ.  “ტკ” საკუთრივ არ ახორციელებს ფინანსურ მომსახურებას.

ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე მონაცემების განთავსებით, ასევე ჩვენი სერვისების სარგებლობის შემთხვევაში – ეთანხმებით და ადასტურებ ქვემოთ მოცემული პირობების დაცვას. ყურადღებით გაეცანით პირობებს. თუ არ ეთანხმებით მათ, გთხოვთ ნუ შეიყვანთ პირად მონაცემებს ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე.

“ტკ”-ს ყველა პროდუქტი და მომსახურება ექვემდებარება გვერდის გამოყენების პირობებს.

ყოველგვარი  შეთავაზების გარეშე

გვერდი შეიქმნა მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. “ტკ” არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიღებულია ამ გვერდზე არსებული ინფომრაციის საფუძველზე. ჩვენ ასევე არ ვაგებთ პასუხს რაიმე სახის ზიანზე, რომელიც შეიძლება ჩვენს გვერდზე არსებულმა ინფორმაციამ გამოიწვიოს.

გვერდის გამოყენების პირობები

მომხმარებელი ვალდებულია არ გამოიყენოს გვერდზე არსებული მასალა, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს ვირუსს, საფრთხის შემცველ კოდს ან მავნე ბმულებს, ასევე არ ეცადოთ გვერდის შემცველობის შეცვლას.

გვერდი განკუთვნილია მასზე წვდომის მქონე პირთათვის, რომლებიც  საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეები არიან და შეუსრულდათ 18 წელი. შესაბამისად, გვერდზე არსებული ინფორმაცია დარეგულირებულია და ეთანხმება ადგილობრივ კანონმდებლობას, წესებსა და შეზღუდვებს. საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფი მომხმარებლები,  რომლებსაც აქვთ წვდომა გვერდზე,  ვალდებულნი არიან გაეცნონ და დაიცვან შესაბამისი წესები, კანონები და შეზღუდვები.

ეთანხმები და იღებ ვალდებულებას შენი პირადი კომპიუტერიდან ნებისმიერი მომხმარებლის მიერ ჩვენი გვერდით სარგებლობას, ასევე ეთანხმები, რომ შენ ან/და ყველა მომხმარებელი შენი პირადი კომპიუტერიდან, აკმაყოფილებს მოთხოვნებსა და პირობებს. იღებ ვალდებულებას დაუყონებლივ შეატყობინო “ტკ”-ს შენი ელ-ფოსტის მისამართის ან უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ შენს კომპიუტერზე.

ინტერნეტ გვერდზე, შენი მონაცემების დამატების შემთხვევაში ადასტურებ, რომ ინფორმაცია სანდო და სწორია, ასევე გვაძლევ  – გამოყენების, გამოქვეყნების, კოპირების, მოდიფიკაციის, ადაპტირების, საჯარო გამოქვეყნების და ყველა ინფორმაციის თარგმნის, ან მისი რაიმე ნაწილის, ნებისმიერი მიზნისთვის, უვადო სალიცენზიო უფლებას, შეზღუდვის გარეშე. ვიტოვებთ უფლებას, წავშალოთ მომხმარებლის მიერ გვერდზე მითითებულ ყველა ინფორმაცია ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე.

გვაძლევ უფლებას სს “ტრაფიკ კონტროლს” და მის უფლებამოსილ პარტნიორ ორგანიზაციებს შენი სახელით განაცხადოს და გადაამოწმოს შენი კრედიტუნარიანობა კანონიერი გზით.

პასუხისმგებლობის არიდება და შეზღუდვა

“ტკ” უზრუნველყოფს  გვერდზე მოცემული ინფორმაციისა და განთავსებული შინაარსის აქტუალურობასა  და სისრულეს, თუმცა, არ იძლევა გვერდზე განთავსებული შინაარსის თარიღების, სიზუსტის, მდგრადობისა და   განთავსებული ინფორმაციის სისრულის გარანტიას. “ტკ” უფლებამოსილია შეაჩეროს გვერდის მუშაობა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

გვერდზე განთავსებული შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათისაა და არ შეიცავს რჩევას, რათა ისარგებლოთ ყველა ხელმისაწვდომი  მომსახურებით. “ტკ” არ იღებს პასუხისმგებლობას გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის საფუძველზე  რაიმე პირდაპირი, ან შემთხვევითი ზიანის გამომწვევ შემთხვევებზე, მათ შორის ვირუსებზე, არასრულყოფილ ინფორმაციაზე ან მასალების სიზუსტეზე.

ინფორმაციები  გვერდზე განთავსებულია „როგორც ხდება ხოლმე“ და „როგოც ყოველთვის“ პრინციპით, შესაბამისად არ ვიძლევით გარანტიას, რომ გვერდი იმუშავებს შეუჩერებლად და შეცდომების გარეშე.

ცვლილებები

ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ზემოთხსენებული პირობები ნებისმიერ დორს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მომხმარებელი საკუთრივ იღებს ვალდებულებას რეგულარულად შეამოწმოს პირობები ვებგვერდზე, და გაეცნოს ახალ ინფორმაციას. ცვლილების შემდეგ გვერდის გამოყენება ნიშნავს იმას, რომ ეთანხმები ახალ პირობებს. რეკომენდირებულია  დროდადრო ამობეჭდოთ და შეინახოთ პირობების ასლი, ასევე ყველა პირობის ასლი, რომელიც გამოყენებულია ჩვენი გვერდის საშუალებით მიღებული მომსახურების ხელშეკრულებაში.

სხვა ფირმების გვერდები

სხვა ფირმების ინტერნეტ გვერდებზე გადასასვლელი ლინკები ჩვნი ინტერნეტ გვერდიდან მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათსაა. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მათ შინაარსზე, რადგან ჩვენ არ ვამოწმებთ ამ გვერდებს. მომხმარებელი პასუხისმგებელია სხვა გვერდების ლინკების გამოყენებაზე, რომელიც მოცემულია გვერდზე. გირჩევთ კარგად გაეცნოთ ამ გვერდების მოხმარების წესებსა და პირობებს.

Credy- საავტორო უფლებები

საავტორო უფლებები, ინფორმაცია, მასალები და მათი განთავსება ამ გვერდზე, არის ჩვენი საკუთრება, თუ არ არის აღნიშნული განსხვავებულად. ყველა საავტორო უფლება დაცულია, სავაჭრო ნიშნები, პატენტები, ინტელექტუალური უფლება და ამ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკუთრების უფლება დაცულია.

ამ გვერდიდან შეიძლება ფრაგმენტების ამობეჭდვა, კოპირება, გადმოწერა და დროებით შენახვა, პირადი მოხმარებისთვის ან ჩვენი პროდუქტებითა და მომსახურებით სარგებლობისთვის. Credy-ს ვებგვერდის ყველა სხვა გამოყენება აკრძალულია ჩვენს მიერ წინასწარ გაცემული წერილობითი თანხმობის გარეშე.

არავის არ შეუძლია გამოიყენოს ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია და მასალები სხვა გვერდებზე, ან ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე მიანიშნოს მასზე. ზემოთ აღნიშნულის გარდა, მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს ლოგო ან ჩვენი სავაჭრო ნიშნები.

შეჯამება

მოცემული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. ყველა დავა, ამ გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყდება საქართველოს სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების სრული დაცვით.