რატომ უნდა მივუთითო პირადი მონაცემები განაცხადში?

აიღე სესხი

არსებობს მონაცემთა ნუსხა, რომელსაც სესხის გამცემი კომპანია უნდა ფლობდეს, რათა შეარჩიოს პიროვნების კრედიტუნარიანობა. შენ მიერ მითითებული მონაცემები უნდა იყოს ნამდვილი და  ემთხვეოდეს შენი საბანკო ანაგრიშის რეგიტრაციის მონაცემებს. ნუ შეშიდები, ჩვენთან შენი პირადი მონაცემები 100%-ით დაცულია.